STRONA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Strona główna
 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

SP im. Jana Pawła II w Wojcieszycach

rok szkolny 2021/2022

 

Skład samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący:

Zastępca:

Skarbnik:

Członkowie: Amelia Suda, Hubert Koprowski, Nikola Smolińska  Marcel Dawiec, Antoni Krywyj, Lena Jagodzińska, Joel Eckert, Karolina Paczkowska, Julia Kopcik, Amelia Rymarowicz, Stanisław Matuszak, Zuzanna Adamczyk

 

Opiekunowie:  Alicja Kołodziejczyk, Gabriela Danysz, Elżbieta Dzedzej

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, cyklicznych inicjatyw SU i propozycji jego członków. Przedstawia on ogólny zarys działalności samorządu w naszej szkole wraz z propozycjami realizacji podejmowanych działań.

Biorąc pod uwagę fakt, że uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

-  uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

-  organizację uroczystości pod kierunkiem opiekunów SU i innych nauczycieli,

-  analizowanie podjętych działań.

 

 

Podstawowe cele działania SU w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Wojcieszycach:

- zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej,

-  znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,

-  kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,

-  zachęcanie uczniów do działalności na rzecz szkoły i efektywnej pracy zespołowej,

-  dbanie o dobre imię i honor szkoły,

-  organizowanie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia,

-  współorganizowanie życia kulturalnego szkoły i rozwijanie poczucia przynależności
do społeczności szkolnej,

-  dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,

-  dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,

- dbałość o przestrzeganie przez dzieci zasad panujących w szkole z powodu pandemii COVID-19.

 

Zadania do wykonania:

 

Wrzesień 2021 r.:

-  wybory przewodniczącego SU,

-  opracowanie rocznego planu pracy SU,

-  przypomnienie roli Samorządu Uczniowskiego i jego zadań,

-  wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia,    

- wykonanie do poszczególnych klas - klasowych kalendarzy,

-  przygotowanie upominków dla kolegów z okazji Dnia Chłopaka.

 

Październik 2021 r.:

- Dzień kawy z Samorządem Uczniowskim,

- Dzień Ziemniaka – sprzedaż waty cukrowej,

- życzenia i upominek dla wszystkich pracowników szkoły z okazji DEN,

 

Listopad 2021 r.:

- kartka z okazji 11 listopada,

- 21 listopada „Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień”.

 

Grudzień 2021 r.:

-  Szkolne Mikołajki dla oddziałów przedszkolnych i klas I-VI,

 

Luty 2022 r.:

- Walentynkowe zdjęcia z Myszką Minnie i Mickey.

 

Marzec 2022 r.:

- Dzień Kobiet

- Dzień Sołtysa - 11 marca,

- Dzień Wiosny,

 

Kwiecień 2022 r.:

- Wielkanocne Poszukiwania Jaj – sprzedaż waty cukrowej

 

Maj 2022 r.:

- Podsumowanie akcji „Najżyczliwszy uczeń w roku szkolnym 2021/2022”.

 

Czerwiec 2022 r.:

-  Dzień Rodziny – sprzedaż waty cukrowej

-  podsumowanie pracy SU, przygotowanie sprawozdania,

-  rozstrzygnięcie całorocznego konkursu SUPER KLASA.

 

Akcje i zadania trwające przez cały rok szkolny 2021/2022:

-  spotkania SU,

-  udział w uroczystościach szkolnych,

-  całoroczna akcja zbierania zakrętek

-  współdziałanie z władzami szkolnymi i nauczycielami,

-  praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

-  udział w konkursie „Super Klasa”.

- udział w akcji „Najżyczliwszy uczeń w roku 2021/2022”.

                                                                                                                   Opiekunowie SU:

 Alicja Kołodziejczyk

                                                                                                                   Gabriela Danysz

                                                                                                                   Elżbieta Dzedzej